כחלק מבחינת השימור ככלי רלוונטי ומשמעותי לעשייה התכנונית במרחב בישראל, תתמקד העשייה השנה בסטודיו בבחינת אתרים ומרקמי שימור תחת הכותרת: "עירוניות ערבית". במסגרת נושא כולל זה יועלו לדיון שאלות תאורטיות ופרקטיות גם יחד, הקושרות פרקטיקות, דילמות וערכים אדריכליים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים. הסמסטר הראשון יתמקד בשימור ב עיר נצרת ובאתרים בתוך מארג מסורתי. במסגרת זו ידונו נושאים הנוגעים לשימור ותיירות, שימור וקיימות, צרכי הקהילות הנוכחיות ומורשתן.

הסמסטר השני יפנה זרקור למבנה חצר בעיר העתיקה. המבנה שנבחר אופייני למרקם אולם בעל מאפיינים ייחודיים והוא ייבחן ראשית, בהקשר הכללי ושנית, במאפייניו הייחודיים. זיהוי הערכים הייחודיים הראויים לשימור יאפשר לפחת בהמשך הסמסטר דרכים בהן ניתן לשנות ולהוסיף בניה תוך שימור הערכים שזוהו.

7.11.2009

אודות הסטודיו 2009-2010

שם הקורס: יחידת לימוד ג': סטודיו שימור

מרצה מרכז: אדריכל שמואל גרואג
מנחה: אדריכלית מיכל פירסטון
עוזרי הוראה: אדר' ברכה גולן ואדר' רועי אלבג

שנה- ד-ה
שנה אקדמית: תש"נ סמסטר: א/שנתי
כמות שעות ההוראה השנתיות ונקודות הזכות:
שנה ד- נ"ז 6 ש"ש לשני הסמסטרים
שנה ה-פרויקט גמר קונספט (סמסטר א): 6.5 נ"ז, 6 ש"ש
פרויקט גמר (סמסטר ב) : 9.5 נ"ז, 6 ש"ש

תיאור ומטרות הקורס

"יחידת הלימוד ג' : סטודיו לשימור" עוסקת בלימוד של המרחב הישראלי מנקודת המבט המתמקדת בנושא שימור המורשת התרבותית, תוך התמקדות בידע המקצועי ובשיח העכשווי בתחום זה. עבודת הסטודיו משולבת ב"סדנת ירושלים לשימור " הנתמכת על ידי קרן יעל לוין.

שימור המורשת התרבותית הינו כלי באמצעותו בוחרת חברה נתונה להציג את עצמה ואת עברה, את מאפייניה החברתיים ואת מאפייניה התרבותיים. את מערך השימור יש לקרוא כמערכת אתית ותרבותית במסגרתה מנהלת חברה נתונה דיון מתמשך בזהותה בכלל, וביחסה לסביבה הבנויה בפרט. תוצאותיו של הדיון מוצאות ביטוי פיזי בתחומים התכנוני והאדריכלי – בבחירת האתרים שנקבעים לשימור. הסטודיו יתרכז בשיח השימור בירושלים תוך בחינה של דוגמאות מהארץ והעולם

בסמסטר הראשון יעסוק הסטודיו בשימור באזור שכונת קטמון הישנה (בגבול המושבה היוונית) בירושלים – הן ברמה העירונית/מרקמית והן ברמת המבנה הבודד.

העבודה תכלול שלשה שלבים:
• שלב א' - תיעוד וניתוח קבוצתי של השכונה בהקשריה העירוניים, ואיפיוניה הפיזיים, האדריכליים, ההיסטוריים והתרבותיים. שלב זה יסתיים בהכנת תיק שימור מרקמי למתחם ובגיבוש של מדיניות שימור לשכונה.
• שלב ב' - תיעוד מפורט של מבנה אחד קיים. שלב זה יסתיים בהכנת תיק תיעוד למבנה ובו, בין היתר, פירוט ההיסטוריה הפיזית של הבניין (שלבי ההקמה של הבניין והשינויים שחלו בו לאורך השנים) בליווי תכניות, חתכים, חזיתות ומודלים), פירוט הדיירים בבניין, והתייחסות לטכנולוגיית האבן בבניין כחלק מן הקונטקסט ההיסטורי והתרבותי של נושא השימוש באבן כחומר בנייה בירושלים.
• שלב ג' – פיתוח הצעה להתערבות (ובכלל זה תוספות בנייה) בבניין הנבחן על בסיס התוכניות המאושרות כיום לאזור ו/או מדיניות השימור השכונתית כפי שתיקבע במהלך הסטודיו. במהלך עבודת התכנון יידרשו הסטודנטים להתמודד הן עם ערכי האתר, הן עם הנחיות תכנון, והן עם פרט וחומר. התוצר יהיה אדריכלי מפורט וייבחן כפתרון אדריכלי שלם.

סטודנטים בשנה החמישית יוכלו לבחור אתר או מרקם לשימור בהתאם לבחירתם האישית.

העבודה המעשית בסטודיו תלווה בסמינר תיאורטי בנושא שימור. הסמינר יתקיים בימי שני אחה"צ. כמו כן תיערך במסגרת הסטודיו סדנת אבן בעכו בשיתוף רשות העתיקות.