כחלק מבחינת השימור ככלי רלוונטי ומשמעותי לעשייה התכנונית במרחב בישראל, תתמקד העשייה השנה בסטודיו בבחינת אתרים ומרקמי שימור תחת הכותרת: "עירוניות ערבית". במסגרת נושא כולל זה יועלו לדיון שאלות תאורטיות ופרקטיות גם יחד, הקושרות פרקטיקות, דילמות וערכים אדריכליים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים. הסמסטר הראשון יתמקד בשימור ב עיר נצרת ובאתרים בתוך מארג מסורתי. במסגרת זו ידונו נושאים הנוגעים לשימור ותיירות, שימור וקיימות, צרכי הקהילות הנוכחיות ומורשתן.

הסמסטר השני יפנה זרקור למבנה חצר בעיר העתיקה. המבנה שנבחר אופייני למרקם אולם בעל מאפיינים ייחודיים והוא ייבחן ראשית, בהקשר הכללי ושנית, במאפייניו הייחודיים. זיהוי הערכים הייחודיים הראויים לשימור יאפשר לפחת בהמשך הסמסטר דרכים בהן ניתן לשנות ולהוסיף בניה תוך שימור הערכים שזוהו.

31.12.2008

אודות הסטודיו 2008-2009

שנה רביעית:
סימסטר א'
הפרויקט המוצע בסמסטר הראשון יעסוק בשימור המורשת התעשיתית . בעולם ובו קיימות דוגמאות רבות של שימוש מחודש באתר מורשת תעשיתית תוך הסבתם לשמושים חדשים. מתוך התיחסות כללית למורשת התעשייתית המקומית יעסוק השנה הפרויקט בנושא תחנות הקמח.
הפרויקטים המוצעים ייבחנו אתרים הקשורים לייצור הקמח ולאכסונו ברחבי הארץ ויציעו לגביהם התערבות אדריכלית.האתרים המוצעים יבחנו את נושא תחנות הקמח באתרים במגוון רחב כדוגמת : תחנות הקמח בירושלים, שבע תחנות בירקון, תחנות הקמח הגדולות בחיפה ויפו, סילואים וממגורות ב בהתישבות העובדת, בצומת כפר סבא, ממגורות דגון בחיפה וכד,
תוצרי הסימסטר מחולקים לשני חלקים משולבים בינהם: בחלק הראשון יוכן תיק תעוד מוקדם הכולל מחקר פיזי ,הסטורי , סטטוטורי ותרבותי של האתר תוך ניסוח של " מסמך משמעות " לאתר המוצע. מטרות חלק זה הינם ,לימוד ארגז הכלים של תחום השימור ותחום התעוד בשימור ,הכרות עם אמנות השימור וחומר רקע תיאורטי. בחלק השני של הסמסטר תוכן פרוגרמה ותכנון אדריכלי אלטרנטיבי לאתר הנבחר תוך התערבות במבנה והתאמתו לפרוגרמה חדשה. העבודה תתמקד בתכנון מפורט המשלב בניה חדשה במבנים ובאתרים הקיימים.
תוצרי הסטודיו יפורסמו ויודפסו וישמשו בסיס לכנס או תערוכה

סימסטר ב'
שיכונים ומשמעותם כיום. מיקום :רחוב שטרן שכונת קריית יובל ירושלים.
הסטודיו יעסוק בהצעת תכנון והתערבות בשיכונים ברחוב שטרן בירושלים תוך כדי לימוד וחקירה של משמעותם האדריכלית , חברתית תרבותית וכלכלית.
תהליך התכנון יכלול:
לימוד של השיכונים שנבנו בארץ ובעולם , מצבם כיום. (פיזי חברתי כלכלי תכנוני).
היכרות ומעורבות בתהליך התכנון של הגורמים והכוחות השונים הפעילים בשטח התושבים, הקהילה , השכונה , בעלי הנכסים, עיריית ירושלים, מנהל מקרקעי ישראל.
גיבוש וניסוח עמדה , ממנה ניסוח פרוגרמה כוללת בחינה כלכלית, והצעת התערבות בשיכונים ברמת המבנה , המבנן , והרחוב.
תוצרי הסטודיו ויודפסו יפורסמו ויופצו לגורמים המעורבים והפעילים בשטח.

שנה חמישית:
פרויקט הגמר בסטודיו יעסקו במכלול ההקשרים של מעשה התכנון האדריכלי.
הסטודנטים נדרשים להציע נושאים רלוונטים ועכשוויים לבחון ולהתמודד באופן ערכי וביקורתי עם מלוא המשמעויות של מעשה התכנון: תכנוניים, חברתיים, תרבותיים פוליטיים וכלכליים.
לסטודנטים המעונינים לעסוק בנושא מורשת ושימור . שאלת המחקר של פרויקט הגמר יכולה לנבוע משתי גישות :
-התמודדות עם אתר ספציפי בו מוצע לשמר את המבנים או את חלקם. באתר שייבחר יערך מחקר ותיעוד ותוצע התערבות חדשה המשלבת את ערכי השימור עם הפרוגרמה החדשה המוצעת.
-שאלה כוללת הנוגעת לשילוב של בין העבר להווה, בין ערכי תרבות השייכים לקהילה יחודית ומורשת מקומית והתמודדותם עם לחצי הפיתוח. מתוך שאלת המחקר אשר תורחב לשיטת מחקר ייחודית ייבחר אתר בו ייבחנו הפתרונות האדריכליים המוצעים.

תהליך העבודה בסטודיו מחייב השתתפות ומעורבות בסטודיו, בדיונים ובביקורות של בפרויקטים השונים בקבוצה. השתתפות בסיורים בירושלים ובארץ שיתקיימו אחת לחודש. השתתפות בשתי סדנאות בנושא שימור המורשת (אחת בכל סימסטר). כדוגמאת סדנה שנערכה בשנה שעברה באתר נהריים בשיתוף אוניברסיטת ייל , וארגון ידידי כדור הארץ בירדן ובישראל. תבחן האפשרות להמשיך את שיתוף הפעולה גם בשנה זו ,או להעתיקה לאתרי מורשת אחרים ברחבי הארץ.

22.12.2008

סדנת ים המלח

צילום- לור דשי

רישום- רועי אלבג


רישום - אורי ועקנין
רישום - הלן גוטובסקי


רישום - שמואל גרואג
צילום- שרית שלג

איך פותחים בלוג?לפתיחת בלוג יש לגשת

https://www.blogger.com/start

סרטוני הדרכה בסיסיים
http://www.youtube.com/BloggerHelp